Община
Туризъм
Младежки организации

Младежки клуб "Българи"

Младежки клуб „Българи” е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява младежи до 35 години и юридически лица на доброволен принцип.
Целите и задачите на клуба: 
1. Подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество, чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности. 
2. Подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда на младежите в община Дряново.
3. Противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежките среди, като престъпност, наркомания, проституция, ксенофобия и др.
4. Приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни програми и инициативи. Стимулиране свободния обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и сътрудничество.
5. Адаптиране на положителния европейски и световен опит в образованието и работата с младежта и насърчаване интеграционните процеси в това направление.
Предмет на дейност:
   • организиране на семинари, дискусии, кръгли маси, лагер-школи, консултации, състезания, изложби и др. 
   • спортно-туристически дейности и услуги 
   • осъществяване на контакти и сдружаване със сродни организации в страната и чужбина 
Младежки клуб „Българи” е инициатор за създаването на първия Областен младежки съвет в България. Организацията е акредитирана за ЕДС (Европейска доброволческа служба).

Председател: Пламен Обрешков
Адрес за кореспонденция: 
град Дряново, п.к. 5370, ул. “Поп Харитон” № 1
E-mail: ms_drqnovo@abv.bg 
Уебсайт: http://mkbulgari.alle.bg

Младежки клуб Младежки клуб Младежки клуб
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново