Община
Туризъм
Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2018г, което ще се проведе на 17.07.2019г /сряда/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане /до 15.07.2019г, понеделник/.

  ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет Дряново


Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2018 на Община Дряново


Приложение №1 – Изпълнение на приходите


Приложение №2 – Изпълнение на разходите по функции


Приложение №3 – Справка за разходите по разпоредители с бюджетни кредити


Приложение №4 – Справка за разходите по функции и дейности към Общинска администрация


Приложение №5 – Разчет за сметките за средства от ЕС в лв


Приложение №6 – Капиталови разходи - Отчет на обектите, изпълнени през 2018г

 

Дата на публикуване: 08.07.2019г.

 


 Покана и материали за публичното обсъждане на отчета по Бюджет 2018

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново