Община
Туризъм
Новини

Обява за набиране на потребители на здравно-социални услуги

На 17.05.2019 година стартира проект „Подкрепа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, договор № BG05M9OP001-2.040-0001-С01. Продължителността на проекта е 15 месеца, а услугите в домашна среда ще се предоставят 12 месеца.

Целта на проекта e да надгради услугите в домашна среда, като ги допълни със специализирани услуги в общността и в дома свързани с обслужване и от други специалисти. За предоставянето на максимално обхватни и качествени услуги в проекта ще бъдат назначени социален сътрудник, домашни санитари, медицински специалисти, рехабилитатор и шофьор, за да може да се профилират услугите съобразно компетентностите на различните специалисти.

По този проект ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за възрастни над 65 годишна възраст и лица с увреждания.

Лицата, желаещи да кандидатстват за ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО -СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ по проекта следва да представят следните документи:

  • заявление по образец;
  • документ за самоличност (копие);
  • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК или други актуални медицински документи удостоверяващи здравословното състояние  (копие);

Всички заявления се подават в сградата на Общинска администрация Дряново, стая 106, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.
Заявленията могат да се подават през цялото време на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 15.08.2019 година.

 


 Заявление - потребител

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново