Община
Туризъм
Новини

Обява за подбор на персонал по проект "Подкрепа в дома"

В изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.040-0001-С01 по проект „Подкрепа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда Община Дряново: ОБЯВЯВА подбор на персонал за следните длъжности:

 • Социален сътрудник - 1 бр.;
 • Домашни санитари - 8 бр.;
 • Рехабилитатор  –1  бр. - почасово;
 • Медицински специалист – 3. бр. – почасово;
 • Шофьор – 1 бр. почасово.

        Персоналът се назначава на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Социален сътрудник

 Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)  Специалност – Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност,  хуманитарни науки;
4)  Професионален опит – минимум 2 /две/ години по специалността;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с: -  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”; - Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания; - Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира и контролира цялостната дейност на предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Подкрепа в дома”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални и здравни услуги;
3/ Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;
4/ Отговаря и води личните досиета на потребителите и задължителната документация по проекта;
5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд;
7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
9/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
10/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални и здравни услуги по домовете;
11/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
12/ Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
13/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейностите на служителите;
14/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

2. Домашни санитари

Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Образование -  основно;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
3/ Трудов стаж – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график;
2/ Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата;
3/ Участва в мобилната работа на екипа като презентира предлаганите услуги по проекта;
4/ Отговаря за изпълнетието на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;
5/ Работи в посока за подобряване на социалния статус на потребителите;
6/ Подпомага потребителите при поддържането на социални контакти и социално включване;
7/ Съдейства за снабдяване на технически помощни средства при необходимост;
8/ Оказва съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален и битов характер, като осъществява контакти с техните близките и роднини;
9/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
10/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

3. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи

Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – 1 година;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите.

5. Рехабилитатор – 1 бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше/полувисше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Специалност – Рехабилитация/Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално с потребители;
2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма;
4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането;
5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;
6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
7/ Води необходимата документация и отчетност;
8/ Участва в мобилната работа на екипа;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

6. Шофьор – 1 б.

Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – минимум 1 /една/;
3/ Да притежава шофьорска книжка – кат. В;
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи с екипа предоставящ мобилни здравно-социални услуги по утвърден график;
2/ Води необходимата документация и отчетност;
3/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Умения, опит и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 • Кандидатът за социален сътрудник да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

  Начин на провеждане на подбора:
   
  1. Обявление
  2. Подбор по подадените документи
  3. Събеседване

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец;
Автобиография - по образец;
Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

           Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

          Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106  от 15.07.2019 г. до 05.08.2019 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 и на сайта на Община Дряново.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дряново.

Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 121

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 07.08.2019 г. на информационното табло Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, /стая 106/ и на сайта на Община Дряново.


 Автобиография /CV/

 Заявление - домашен санитар

 Заявление - шофьор

 Заявление - социален сътрудник

 Заявление - медицински специалист

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново