Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 26 юли, петък

На 26.07.2019г (петък) от 14 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-43/09.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

3.    Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2018 на Община Дряново (вх.№0700-42/03.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2019г (вх.№0700-45/17.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни лица с увреждания, като услуга от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-46/18.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г (вх.№5600-83/17.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

7.    Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020г (вх.№2300-18/17.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

8.    Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново с площ 416 кв.м, за който е отреден УПИVI-„обществено хранене“ от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-479/18.07.2019г_ /Във връзка с Решение №612 от 28.06.2019г/И
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на урегулирани поземлени имоти: УПИII-„производствени и складови дейности“, УПИ III-„комплексно жилищно строителство“ и УПИ V-„за общежитие“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-5/18.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 29 юли 2019г (вх.№0600-86/15.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

 


 Покана за 71-вото заседание на ОбС на 26.07.2019г

 Материали за 71-вото заседание на ОбС на 26.07.2019г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново