Община
Туризъм
Новини

Определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

 Общински съвет – Дряново

ОБЯВА

С Решение №615/28.06.2019г е открита процедура за определяне на 10 съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и 3-ма съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово. Със същото решение е избрана и Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Провеждането на процедурата следва да се извърши съгласно правилата и разпоредбите на чл.68 и следващите от Закона за съдебната власт.

Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и за Окръжен съд – Габрово, определен от Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ,е 16.08.2019г /петък/.

„За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 1. е на възраст от 21 до 68 години; 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; 3. има завършено най-малко средно образование; 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 5. не страда от психически заболявания.“ (чл.67 ал.1 от ЗСВ)

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие (примерен образец);

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ (примерен образец);

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973г (Заявлението до Комисията по досиетата - Приложение 2, освен лично или чрез пълномощник, може да бъде подадено също и по пощата на адрес: гр. София – 1000 ул. „Врабча“ 1 или на ел. поща:info@comdos.bg /сканирано или подписано с електронен подпис/);

9. Документите се подават с придружително писмо, в което изрично се посочва за кой съд се кандидатства (примерен образец).

Кандидатите следва да посочат трите имена, точен адрес, професия, месторабота, телефон (мобилен, служебен, домашен) и електронна поща.

За справка: тел. 0676/7-29-61.


 Определяне на съдебни заседатели /Обява и примерни образци на документи/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново