Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 26 август, понеделник

На 26.08.2019г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 72-рото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на общински съвет Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предложение от Временна комисия относно Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2019/2020 година (вх.№3500-45/23.08.2019г)
Докладва: Цветан Йорданов – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.

3.    Промяна на вида и капацитета на социалната услуга в общността от „Дневен център за стари хора“ в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 25 лица (вх.№0700-48/08.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

4.    Осигуряване на средства от бюджета на Общински съвет - Дряново за подпомагане на Детска градина „Детелина“ – гр. Дряново и Детски ясли – гр. Дряново (вх.№0801-41/19.08.2019г)
Вносители: Георги Казаков, Даниела Василева и Преслава Демирева – общински съветници от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“Кмет на Община Дряново.

5.    Утвърждаване на маломерна паралелка в X клас в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2019/2020г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-89/07.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Утвърждаване на маломерна паралелка в VIII клас в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-90/12.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-91/12.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00880 от дата: 11.12.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020г за Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, общ. Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“ (вх.№0700-53/20.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

9.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00880 от дата: 11.12.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020г за Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, общ. Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“ /за финансиране разход за ДДС/ (вх.№0700-52/20.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

10. Одобряване разпределението между двамата лесовъди по землища на територията на Община Дряново (вх.№0700-54/22.08.2019г) /Във връзка с Решение №616 от 26.07.2019г/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11. Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Водно езеро на язовир „Янтра“ (вх.№ОБА3-34-1/08.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12. Одобряване на терен за загробване на умрели или принудително убити животни, засегнати от заболяването Африканска чума по свинете (вх.№0700-51/19.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-809/21.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-2653/24.07.2019г (вх.№2100-10/05.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

15. Предложение с вх.№ОБА3-04-7/20.08.2019г относно:
     1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ на ПИ с идентификатор 23947.501.2238 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за който е отреден УПИ IX от кв.68 по регулационния план /РП/ на града за обект: "Сладкарски цех", част от което преминава през общински имот публична общинска собственост /ПОС/ - улица в участъка с о.т.617-615-613.
     2. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ IX от кв.68 по РП на гр. Дряново и проект на ПУП - план схема за довеждащата инфраструктура - трасе на ел. кабел за електрозахранване на обект: "Сладкарски цех", находящ се в УПИ IX от кв.68 по РП, който е отреден за ПИ с идентификатор 239476.501.2238 по КК на гр. Дряново.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 


 ПОКАНА за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №72/26.08.2019г)

 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №72/26.08.2019г)

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново