Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Административен капацитет

Проект „Повишаване компетентността на служителите на община Дряново”

Проект „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново” Договор № 13 - 22 -39/04.12.2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност на проекта: 89 693,05 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 9 месеца.
Обща цел на проекта:
Повишаване на квалификацията на служителите в Общинска администрация - Дряново.
Специфични цели:
1. Подобряване на професионалните умения на служителите в общинска администрация за по - ефективно изпълнение на задълженията.
2. Придобиване на ключови компетентности от служителите в община Дряново.

30.06.2014 г.
100 общински служители в Дряново със сертификат за ключови компетенции в областта на лидерските умения, екипната ефективност и работа с граждани със специфични потребности.
100 общински служители в Дряново успешно преминаха 3 планирани в рамките на проект „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11 обучения и придобиха сертификат за ключови компетенции в областта на: лидерските умения и екипната ефективност, повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност, както и умения за работа с граждани със специфични потребности.
Припомняме, че дейностите по проекта „Повишаване на компетентността на служителите на Община Дряново” стартираха в началото на месец декември 2013 година. „Дейност 1” включва обучения, проведени в Института по публична администрация за „Връзки с обществеността” (сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3), където се включи един общински служител, работещ в областта на връзките с обществеността, както и обучение „Стратегически мениджмънт в държавната администрация (сигнатура по Каталога за 2013 - УА-1)”. В него също се включи един общински служител.
„Дейност 2” обхваща обучения по ключови компетентности със следните теми:
- „Лидерски умения и екипна ефективност”. В това обучение се включиха 30 служители, а продължителността му беше 20 учебни часа.
- „Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели” В обучението се включиха 40 служители, а продължителността му бе 20 учебни часа.  Важността на това обучение до голяма степен се обуславя от необходимостта от задържане на кадрите в общинска админстрация и насърчаване към ефективно изпълнение на задълженията им.
- „Умения за работа с граждани със специфични потребности.” В обучението (3 дни, 24 учебни часа) участваха 30 служители - от Центъра за услуги и информация на гражданите, кметове, кметски наместници и служители в кметствата, които осъществяват административното обслужване в населените места в община Дряново.
Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Дряново” е с бюджет от 89 693 лева (изцяло безвъзмездна финансова помощ) от ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.
Проектът трябва да приключи в началото на септември 2014 година.
Ръководител на проекта: Румяна Дъчева, секретар на общината.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново