Община
Туризъм
Новини

Обява за подбор на персонал по проект "Подкрепа в дома"

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

 

В изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.040-0001-С01 по проект „Подкрепа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда Община Дряново

ОБЯВЯВА

подбор на персонал за следните длъжности:

 

  • Медицински специалист – 1 бр. – почасово;
  • Рехабилитатор  –1  бр. – почасово.

 

        Персоналът се назначава на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

4/ Професионален опит – 1 година;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;

2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);

3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

            4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;

6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;

8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;

9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

10/ Води необходимата документация и отчетност;

11/ Участва в мобилната работа на екипа;

        12/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите.

 

2. Рехабилитатор – 1 бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше/полувисше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Специалност – Рехабилитация/Кинезитерапия;

4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално с потребители;

2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;

3/ Работи по изготвени от него годишна програма; 

4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането;

5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;

  6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

  7/ Води необходимата документация и отчетност;

  8/ Участва в мобилната работа на екипа;

  9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

  • Умения, опит и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
  •  Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
  •  Кандидатът за социален сътрудник да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

         Начин на провеждане на подбора:

    1. Обявление

    2. Подбор по подадените документи

    3. Събеседване

 

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

Автобиография - по образец;

Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

           Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

 

          Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106  от 17.09.2019 г. до 25.09.2019 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 и на сайта на Община Дряново.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дряново.

 

        Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 121

 

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 26.09.2019 г. на информационното табло Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, /стая 106/ и на сайта на Община Дряново.


 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново