Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда

Преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново”


 Решение РИОСВ

 Приложение 2

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново