Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 30 септември, понеделник

На 30.09.2019г (понеделник) от 15 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 73-тото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Поправка на явна фактическа грешка в Решение на Общински съвет – Дряново, на основание чл.96 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0700-62/12.09.2019г) /Поправка на явна фактическа грешка в Решение №609 от Протокол №70 от 28.06.2019г на ОбС-Дряново/
Докл.: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.

2.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

3.    Предложение от Временната комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт относно Предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Дряново и Окръжен съд – Габрово (вх.№0800-23/19.09.2019г)
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.    Кандидати за съдебни заседатели за РС-Дряново;    Кандидати за съдебни заседатели за ОС-Габрово.

4.    Приемане и актуализиране на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-2021г (вх.№0700-56/29.08.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Дряново (вх.№0700-70/20.09.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Царева ливада (вх.№0700-78/25.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2019г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-65/18.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Кандидатстване на Община Дряново за краткосрочен заем /кредитна линия/ от банкова институция (вх.№0700-64/18.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“. Редактирано предложение за решение от 26.09.2019г

 

9.    Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор №07/07/2/0/00018 от 14.03.2018г по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“ (вх.№0700-60/09.09.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор №07/07/2/0/00017 от 19.09.2017г по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ-609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ–609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“ (вх.№0700-61/09.09.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Издаване запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, обезпечаващ авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002-0018-C01 „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ по процедура BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания“, част от ОПРР (вх.№0700-79/25.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Кандидатстване на Община Дряново по Процедура чрез подбор на проекти по процедура BG05M9OP001-2.076-МИГ „Дряново – Трявна -в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 „Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (вх.№0700-72/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Кандидатстване на Община Дряново с проект „Център за социална рехабилитация и интеграция”, по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г,
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“
Специфична цел 2: „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа“ (вх.№0700-68/19.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14. Одобряване на Споразумение за сътрудничество с партньора/ите по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г (вх.№0700-71/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-67/19.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин на продажба на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.122.8 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№2200-671/19.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №100/22.02.2016г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9821 по КК на гр. Дряново, който попада в УПИ VIII-„за производствени и складови дейности“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-76/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

18. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имоти - частна общинска собственост: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2225 и Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1485 по КК на гр. Дряново, които попадат в УПИ IX-„за смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-74/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9823 по КК на гр. Дряново, за който е отреден в УПИ IX-„за смесено предназначение“ от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-75/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9805 по КК на гр. Дряново, за който е отреден в УПИ VI от кв.22 по регулационния план на града (вх.№0700-73/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

21. Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнения решенията на ОбС за периода м. януари – м. август 2019г (вх.№0700-77/24.09.2019г)
Вносител: Деница Вачкова – за кмет на Община Дряново, съгласно Заповед №470/20.09.2019г на инж. М. Семов.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

22. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-август 2019г (вх.№0801-45/13.09.2019г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

23. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Общината (вх.№0801-46/25.09.2019г)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище“ ПК „ФИПКОП“.


 Материали за 73-тото заседание на ОбС на 30.09.2019г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново