Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на градска пречиствателна станция в гр. Дряново”

На 27 септември от 11.00 часа в Ритуалната зала на община Дряново се проведе встъпителна пресконференция на тема:  проект DIR 51011119-2-14 „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново”.
Припомняме, че с решение №109/16.02.2011 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”  проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново” е одобрен за финансиране.
За изпълнението на проекта на 08.03.2011 г. Министерство на околната среда и водите и Община Дряново подписват Договор № DIR-5101111-С003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Срок за изпълнение на проекта: 41 (четиридесет и един) календарни месеца.
Начална дата: 11.03.2011 г.
Крайна дата: 11.08.2014 г.
Обща стойност на проекта: 24 592 609 лева.
Съфинансиране от Кохезионния фонд: 19 684 087 лева.
Национално съфинансиране: 4 918 522 лева.
На пресконференцията бяха представени екипът за изпълнение на проекта, изпълнителят на Първи етап на проекта, етапите и дейностите които трябва да бъдат изпълнени за успешното му приключване и отчитане, а именно:
Екип за изпълнение на проекта:
1. Ръководител на проекта - инж. Димитър Иванов Руев
2. Финансист на проекта - Мариета Русева Ганева
3. Юрист на проекта - адв. Галин Христов Ненов
4. Координатор на проекта  - Мариета Христова Енчева
5. Представител на ВиК ООД Габрово - инж. Иван Иванов
6. Ръководител на екипа от експерти на изпълнителя - инж. Станислав Стоянов
7. Проектант ВиК мрежи и съоръжения - инж. Божин Бонев
Етапи на проекта:
Първи етап на проекта - Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.  Изпълнител на техническата помощ за изпълнение на етапа е ДЗЗД „ЕТС - ТОНУС”.
Резултати от изпълнението на Първи етап на проекта:
• Изготвено пред-инвестиционно проучване за инвестиционния проект;
• Осигуряване на разрешителните/решенията по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ;
• Изготвен и одобрен от ОЕСУТ - Област Габрово идеен проект;
• Изготвен и одобрен  работен проект за линейната инфраструктура;
• Изготвена програма за управление на утайките от бъдеща ГПСОВ - гр.Дряново;
• Изготвени финансово-икономически анализи /Анализ разходи и ползи;
• Изготвени  тръжна документи за възлагане на:
- договор за инженеринг - работно проектиране и строителство на ГПСОВ с довеждащия колектор;
- договор за строителство по одобрените работни проекти за реконструкцията на ВиК мрежата и съоръженията към нея.;
- договор за  строителен надзор (Инженер съгл. ФИДИК);
- договор за управление на инвестиционния проект.
• Провеждане на задължителните процедури по реда на ЗУТ, ЗСПЗЗ във връзка със  съгласуването и издаване на необходимите документи, разрешителни и т.н. с цел демонстриране на проектна готовност на пред УО на ОПОС;
• Изготвен доклад за приключен първи етап от проекта.
Втори етап на проекта - Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.
Резултати от изпълнението на Втори етап на проекта:
• Приключени процедури по реда на ЗУТ и ЗСПЗЗ;
• Проведени процедури за избор на Изпълнител/и на строителство и строителен надзор;
• Изградена и пусната в експлоатация ГПСОВ Дряново и реконструирана/доизградена линейна инфраструктура;
• Изготвен окончателен доклад за приключване Втори етап на проекта.

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново