Община
Туризъм
Решения

Жалба против чл.36, чл.66 ал.9 и чл.68 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

На 30.09.2019г в ОбС-Дряново са получени препис от  жалба и молба-уточнение против чл.36, чл.66 ал.9 и чл.68 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново. Във връзка с жалбата в Административен съд – Габрово е образувано адм. дело №202/2019г. Копие от жалбата е изпратено до Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново – за сведение.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.

 

Приложение: Преписка по адм. дело №202/2019г по описа на Административен съд – Габрово, образувано по жалба против чл.36, чл.66 ал.9 и чл.68 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново.

 

Дата на публикуване: 07.10.2019г.

 


 Преписка по адм. дело №202/2019г

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново