Община
Туризъм
Решения

Протест на РП-Габрово против текстове от Наредба №1 за спазване на обществения ред

На 09.10.2019г в ОбС-Дряново е внесен протест от прокурор при Районна прокуратура-Габрово против чл.12 и чл.13 т.3 от Наредба №1 за спазване на обществения ред. Протестът е изпратен в Административен съд – Габрово и до Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.

 

Дата на публикуване: 15.10.2019г.

 


 Протест вх.№1102-34/09.10.2019г

 Наредба №1 за спазване на обществения ред

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново