Община
Туризъм
Новини

Обява

 

ОБЯВА

    В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО

Набира желаещи лица за включване в безплатни курсове:

- Ключова компетентност 1 „Общуване на роден /български/ език – 16 часа.

-  Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – 45 часа.

Курсовете ще се проведат в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново по изготвен график.

Обучаваща организация ЦПО „СТИК“ ЕООД - Варна.

Завършилите успешно курса „Дигитална компетентност“ ще получат Удостоверение.

 Необходими документи:

-  Заявление по образец.

-  Копие от диплома за завършено образование.

   Заявлението може да се получи в деловодството на Общинска администрация Дряново или на интернет адрес: www.dryanovo.bg

 

Документите се подават в деловодството на Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19 в срок до 30 януари 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява

 Образец на заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново