Община
Туризъм
Новини

Обява процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                  

            гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19                           e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дряново. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dryanovo.bg

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 20.02.2020 г. /четвъртък/

Документите се подават в деловодството на Община Дряново

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

   

 

 

Обява процедура за подбор на здравен медиатор

 Заявление

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново