Община
Туризъм
Новини

Обява процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                  

            гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19                           e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дряново. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dryanovo.bg

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 20.02.2020 г. /четвъртък/

Документите се подават в деловодството на Община Дряново

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

   

 

 

Обява процедура за подбор на здравен медиатор

 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново