Община
Туризъм
Новини

Започна приемането на дължими суми за местни данъци и такси за 2020г.

Уведомяваме Ви, че започна приемането на дължими суми за местни данъци и такси за 2020г.

Сроковете за заплащане на данъка върху превозните средства, данъците и таксите за притежаваните имоти са както следва :
- първа вноска - до 30.06.2020г.
- втора вноска - до 02.11.2020г.
До 30.04.2020г. при заплащане на цялото задължение за 2020г. се ползва отстъпка от 5%.


Може да заплатите своите задължения както следва :
- в касата на служба "Местни данъци и такси" - сутрин от 8.00 до 12.00 и следобед от 14.30 до 17.00 ч.
- в офисите на платежния посредник "Изипей" на територията на цялата страна
- по банков път : IBAN : BG60 SOMB91308449689744; Общинска банка АД – ФЦ Габрово; BIC : SOMBBGSF
        Кодове за вид плащане:
        Данък върху недвижимите имоти – 442100
        Данък върху превозните средства – 442300
        Такса битови отпадъци – 442400


За 2020г. няма промяна в размера на данъка върху превозните средства.
Размерите и сроковете за заплащане на останалите местни данъци остават непроменени спрямо тези за 2019г.
Размера на задълженията за имотите обитавани от физически лица е увеличен с 12.5% заради увеличените разходи за третиране на битовите отпадъци.
Размера на задълженията на незастроените имоти, необитаваните такива и имотите със стопанско предназначение на фирми  е увеличен от 1,5 % до 5%.

Започна приемането на дължими суми за местни данъци и такси за 2020г.
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново