Община
Туризъм
Акценти

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Секретар на община

ОБЩИНА ДРЯНОВО

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността СЕКРЕТАР на ОБЩИНА ДРЯНОВО, обявен със заповед № 90/10.02.2020 г. на кмета на община Дряново  

Въз основа на решение по чл. 20, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители на конкурсната комисия, назначена със заповед № 123/25.02.2020 г. на кмета на община Дряново, след преценка на подадените документи, се изготви настоящия списък на НЕДОПУСНАТИТЕ в конкурса кандидати, както следва:

1.      Павлина Валентинова Паскалева от гр. Търговище, ул. "Република" № 27, подала документи за участие с вх. № 22.00-200/14.02.2020 г.

2.      Светлана Ненчева Лакова от гр. Дряново, ж.к. „Априлци“ бл. 6, ет. 6, ап. 18, подала документи за участие с вх. № 22.00-231/20.02.2020 г.

Основания за недопускане до участие в конкурса за длъжността Секретар на Община Дряново:

1.      Кандидатът Павлина Валентинова Паскалева не е доказал, че притежава минималния професионален опит, който е посочен в обявата за заемане на длъжността - 4 години, тъй като от представените документи не се установява да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за Секретар на Община Дряново, каквото изискване поставя чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Представените копия на документи не са заверени „Вярно с оригинала!“ от кандидата, каквото е изискването поставено в обявата за провеждане на конкурса.

2.      Кандидатът Светлана Ненчева Лакова не е доказал, че притежава минималния професионален опит, който е посочен в обявата за заемане на длъжността - 4 години, тъй като от представените документи не се установява да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за Секретар на Община Дряново, каквото изискване поставя чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

на Комисия назначена със Заповед № 123/25.02.2020 г. на кмета на Община Дряново

/Николай Карагьозов/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново