Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурс за длъжността Секретар на община Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                           ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/18.03.2020 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 123/25.02.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Секретар на Община Дряново.

 

………………………………

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 123/25.02.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Секретар на Община Дряново извърши следното класиране:

Първо място: Цветан xxxxxxxxxxxx Йорданов, подал документи за участие с вх. № 22.00-232/21.02.2020 г. по описа на Община Дряново и получила окончателен резултат 32,80 точки.

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ЦВЕТАН XXXXXXXXXX  ЙОРДАНОВ

4.60

3

4.75

4

32.80

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

Членове:  

  1. ................/П/...........................

       /Румяна Дъчева/

 

  1. ................/П/.........................

/адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/........................

/доц. д-р Горан Горанов/

         

                     …………./П/………….…

          /Валентина Рачева-Димитрова/

 

Дата: 18.03.2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново