Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

Кметът на Община Дряново формира група от Доброволно формирование

ЗАПОВЕД

№ 172

гр. Дряново, 23.03.2020 г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение до 13.04.2020 г. и Предложение с вх. №2200-360 от 23.03.2020г. на Доброволно формирование към Община Дряново за включване в дейностите за овладяване разпространението на епидемията COVID-19

НАРЕЖДАМ:

Да се сформира група от Доброволно формирование към Община Дряново за подпомагане дейностите свързани с мерките за овладяване разпространението на епидемията COVID-19 на територията на Община Дряново.

На доброволното формироване възлагам да помагат с пазаруването и разноса на храна и лекарства на възрастни и трудно подвижни хора, да патрулират в града за спазване забраната за посещения на паркове, детски и спортни площадки и струпването на хора, като ще приканват нарушителите да напуснат съответните места.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Никифоров Карагьозов - зам.-кмет на Община Дряново.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ  

 Кмет на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново