Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“ в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 196/08.04.2020 г. на кмета на община Дряново

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“ в Общинска администрация – Дряново.

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността: Участва активно в разработването и реализирането на целите и задачите на общинското ръководство и администрацията, като осъществява ефективно ръководство, организация, координация и контрол на  дейностите по устройство на територията, архитектурно-строителен контрол, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, екология и чистота, управление на общинската собственост.

Области на дейност:

Строителство, архитектура, устройство на територията, екология и чистота, инвестиционна политика, управление и разпореждане с общинска собственост, търговия и услуги, транспорт, селско стопанство.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Директор на дирекция в община и в район:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.):

- Изисквана минимална образователна степен на завършено образование – магистър.

-  Години професионален опит - 4 години

  или минимален ранг - III младши;

- Вид правоотношение: Служебно;

- Длъжностно ниво 6;

- Ръководно ниво: 6Б.

2.2. По Закона за държавния служител:

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

- Е български гражданин;

- Е навършило пълнолетие;

- Не е поставено под запрещение;

- Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

- Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- Е народен представител;

- Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

- Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението  на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност.

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността –  680.00 лв. (Шестстотин и осемдесет лв.). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

5.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация, управление и контрол на дейностите по устройство на територията, екология, инвестиционна дейност, управление на общинската собственост в община Дряново”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

5.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация - Дряново, на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Общинска администрация -  Дряново.

6.3. Kопия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5. Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.

6.6. От датата на публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите кандидати трябва в                  7–дневен срок, по начина посочен в пункт 5.1. от настоящата заповед, да представят своята концепция за стратегическо управление в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация – Дряново. Допуснатите кандидати няма да бъдат канени и/или уведомявани допълнително от Комисията, назначена за провеждането на конкурса, за представяне на концепция.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите се подават в ЦУИГ, в сградата на Общинска администрация  - Дряново, находяща се на адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, в срок до 17,00 часа на 14-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 14-дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса. ЦУИГ се намира на първия етаж и работи всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за справки - 0676/72962 вътр. 115 или 116

Лице за контакти Валентина Рачева-Димитрова - старши експерт Човешки ресурси

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса – Интернет страницата на Община Дряново в раздела „Акценти“.

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи - Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Общинска администрация -  Дряново,  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа - Jobs.bg и на интернет страницата на Община Дряново - www.dryanovo.bg, раздел „Акценти“.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Орган по назначаване

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново