Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурс за длъжността Директор на дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“ в Общинска администрация - Дряново

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                           ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/12.05.2020 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 220/27.04.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост” в Община Дряново.

 

………………………………

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 220/27.04.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост”  в Община Дряново извърши следното класиране:

Първо място: Мариета xxxxxxxxxxx Енчева, подала документи за участие с вх. № 07.01-219/21.04.2020 г. по описа на Община Дряново и получила окончателен резултат 32,95 точки.

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

МАРИЕТА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА

4.69

3

4.72

4

32.95

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Цветан Йорданов/

Членове:  

  1. ................/П/...........................

       /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/.........................

/ доц. д-р Горан Горанов /

 

  1. ................/П/........................

/Валентина Рачева-Димитрова/

         

 

Дата: 12.05.2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново