Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

„Център за обществена подкрепа" - гр. Дряново

Дейността на „Център за обществена подкрепа" - гр. Дряново цели осигуряване защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия интерес на детето. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

ЦОП e комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Специфични цели за работа на ЦОП:
• Активна работа с деца в риск и техните семейства - организиране на дейности за тяхната подкрепа.
• Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата и въвличане на местната общественост при осъществяването на дейностите и услугите за деца и техните семейства.
• Подобяване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като се предоставят качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.
• Развитие на приемната грижа и ползването на услуги по осиновяване;
• Непрекъснато повишаване на квалификацията на професионалистите от Центъра за обществена подкрепа.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново