Община
Туризъм
Етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост - информация и документи

Документи по Закона за управление на етажната собственост:
1. Закон за управление на етажната собственост (Приложение №1);
2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Приложение №2);
3. Примерна покана за свикване на общо събрание на собствениците (Приложение №3);
4. Примерен протокол по чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС (при липса или отказ на собственика да получи поканата) (Приложение №4);
5. Разписка за връчена покана за общо събрание (Приложение №5);
6. Примерен протокол за провеждане на общо събрание на собствениците (Приложение №6);
7. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (утвърден от МРРБ с РД02-14-1111 от 15.06.2009 г.) (Приложение №7);
8. Книга на собствениците - утвърден образец от МРРБ с РД02-14-1111 от 15.06.2009 г. (Приложение №8);
9. Заповед № РД02 - 14 - 755/10.05.2010 на Министъра на МРРБ за промяна в Книга на собствениците (Приложение №9);
10. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците - чл.28 ал.3 от ЗУЕС (Приложение №10);

Съгласно чл.9 от ЗУЕС формите на управление на етажната собственост са:
Общо събрание;
Сдружение на собствениците.

Необходими документи за създаване и попълване на Публичния регистър:
При управление на етажна собственост от Общо събрание:
1. Уведомление  по чл.46б от ЗУЕС (Приложение №11) - бланка, която ще получите от Информационния център в Общинска администрация - Дряново, стая №2 - партерен етаж или сайта на община Дряново, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.
2. Копие от протокола на общото събрание, заверено (Вярно с оригинала!) от председателя на управителния съвет или управителя.
При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
1. Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците по чл.29 ал.1 от ЗУЕС (Приложение №12) - бланка, която ще получите от Информационния център в Общинска администрация - Дряново, стая №2 - партерен етаж или сайта на община Дряново, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1.1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.
1.2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
1.3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
1.4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
2. Уведомление (съгласно чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012 г.) (Приложение №13) - бланка, която ще получите от Информационния център в Общинска администрация - Дряново, стая №2 - партерен етаж или сайта на община Дряново, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на Сдружението на собствениците, при промяна на обстоятелствата по регистрацията на сдружението.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1.1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост, с отбелязване на промяната в него.
1.2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
1.3. Копие от анекса към споразумение за създаване на сдружение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от копие от протокола на общото събрание за приемане на измененията в споразумението с единодушие, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
1.4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
1.5. Друго: .......................

Публичен регистър на Сдруженията на собствениците (Приложение №14)


 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5

 Приложение 6

 Приложение 7

 Приложение 8

 Приложение 9

 Приложение 10

 Приложение 11

 Приложение 12

 Приложение 13

 Приложение 14

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново