Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурс за длъжността младши експерт в дирекция "АСОС"

                                                                                                                                                                                                                                                  ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

2

гр. Дряново, 27.10.2020 г.

Днес, 27.10.2020 г. от 14.00 часа, комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция AСОС на ОбА – Дряново,  назначена със заповед № 588 от 21.10.2020 г. на кмета на община Дряново, в следния състав:

Председател:

Ангел  Ангелов – заместник кмет

Членове:

  1. Мариета Енчева– директор на дирекция АСОС в ОбА – Дряново
  2. инж. Пламен Пенчев – главен експерт дирекция АСОС в ОбА - Дряново
  3. адв. Галин Ненов – юрист на община Дряново
  4. Полина Александрова – младши експерт в дирекция ИХП

Проведе втория етап от обявения конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция АСОС на ОбА – Дряново: интервю /събеседване/ с кандидатите.

КОМИСИЯТА КЛАСИРА:

На първо място:

Кандидат Галя хххх Дългова, получила резултат 22 точки от общия брой точки по определените критерии, оценени от  петимата членове на комисията, който е по-голям от минималния определен резултат 15 точки, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто. Средноаритметичната оценка на кандидата, получена от оценките на всички членове на комисията е 4,40 и е над определения минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто – /оценка не по-ниска от „3”, която се формира от средноаритметичната от всички оценки, поставени от членовете на комисията/.

На второ място:

Кандидат Елена хххх Георгиева, получила резултат 21 точки от общия брой точки по определените критерии, оценени от  петимата членове на комисията, който е по-голям от минималния определен резултат 15 точки, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто. Средноаритметичната оценка на кандидата, получена от оценките на всички членове на комисията е 4,20 и е над определения минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто – /оценка не по-ниска от „3”, която се формира от средноаритметичната от всички оценки, поставени от членовете на комисията/.

На трето място:

Кандидат Кристина хххх Йорданова, получила резултат 18 точки от общия брой точки по определените критерии, оценени от  петимата членове на комисията, който е по-голям от минималния определен резултат 15 точки, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто. Средноаритметичната оценка на кандидата, получена от оценките на всички членове на комисията е 3,60 и е над определения минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто – /оценка не по-ниска от „3”, която се формира от средноаритметичната от всички оценки, поставени от членовете на комисията/.

 

Окончателният резултат на кандидатите е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Общ брой точки

Средноаритметична оценка

Забележка

1. Галя Дългова

22

4,40

 

2. Елена  Георгиева

21

4,20

 

3. Кристина  Йорданова

18

3,60

 

…………………………………………….

 

Председател:………/П/……………

                     /Ангел Ангелов/

Членове:  ................/П/...........................

       /Мариета Енчева/

         ................/П/.........................

/ инж. Пламен Пенчев/

................/П/.........................

/адв. Галин Ненов/

         ................/П/.........................

/Полина Александрова/

 

Дата: 27.10.2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново