Община
Туризъм
Проекти на наредби

Публикуване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново

ОТНОСНО: Публикуване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/

Проектът за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново е разработен на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020г, които са в сила от 07.08.2020г и законовата делегация регламентирана в чл.28а ал.6 от ЗМСМА.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, заедно с мотивите, е публикуван в интернет сайта на Община Дряново (www.dryanovo.bg), раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на наредби“, и в интернет сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com) в раздел „Новини“ и в раздел „Правилници“.

Във връзка с чл.26 ал.4 изречение второ от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново в 14-дневен срок от публикуването /до 18.11.2020г/.

Предложенията и становищата могат да бъда внасяни в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

Приложение:

МОТИВИ за приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

Дата на публикуване: 04.11.2020г.


 МОТИВИ за приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

 ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново