Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора - град Дряново

ОБЯВА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново  и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - ГРАД ДРЯНОВО

за 1 работно място

               1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- Образование - Висше, Образователна степен - Магистър, Специалност „Икономика” и/или „Здравен мениджмънт“.

- Професионален опит - 5 /пет/ години управленски опит в социалната сфера.

- Компютърна грамотност.

- Да не е осъждан.

2. Място на работа: Комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново

3. Характер на работата: Ръководител на институция за социални услуги.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на придобит професионален опит - от представените документи от кандидата следва да се удостоверява, че същият е придобил най-малко 5 /пет/ години управленски опит в социалната сфера.

Документ за придобита компютърна грамотност- в случай, че кандидатът не притежава такъв документ, но е компютърно грамотен, той посочва изрично това обстоятелство в своята автобиография. 

Свидетелство за съдимост

Концепция за развитие на дейността на Комплекс за социални услуги за възрастни хора – град Дряново за период от 3 години.  

         

         5. Краен срок и място за подаване на документите:

            Документите за участие в конкурса се подават в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват трите имена на кандидата, неговия адрес, телефонен номер за връзка, електронна поща и наименованието на конкурса, за който се кандидатства, която се представя в ЦАО /Център за административно обслужване/ намиращ се на първи етаж в сградата на Общинска администрация- Дряново на адрес: гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19 или се изпраща по пощата или чрез куриер. 

Телефон за справки - 0676 - 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 07.12.2020 г. до 17.00 часа

Всички представени от кандидатите документи, които не са в оригинал, следва да бъдат заверени от него: "вярно с оригинала", с посочване на трите имена и положен подпис.

          6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg, раздел „Акценти“.

          7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи - ЦАО /Център за административно обслужване/ в сградата на Община Дряново - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се публикува на интернет страницата на Община Дряново, заедно с обявата за откриване на конкурса, с което се счита, че работодателят е представил същата предварително на кандидатите за да се запознаят с нея. 

           8. Начин на провеждане на конкурса.

            8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:
Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса по представените от тях документи.

Втори етап: Защита на представените от кандидатите концепции  за  развитие  на  Комплекс за социални услуги за възрастни хора  –  град Дряново и провеждане на интервю с тях.

            8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи, защитата на концепциите и интервютата, се провеждат в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета на Общината:

- Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.  

Съгласно чл. 93, ал. 2, изр. второ от КТ: В 7-дневен срок от съобщението недопуснатите кандидати могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.       

- Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, на допуснатите до втори етап кандидати датата, часът на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто. 

Освен съобщаването на кандидатите, по начина описан по-горе, комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се публикуват на интернет страницата на Общината. На последната се публикуват и датата, часът на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто.

             8.3. Преди започване на втория етап на конкурса комисията определя система за определяне на резултатите, която съобщава на всички допуснати кандидати, преди да пристъпи към провеждане на защита на концепция и интервю.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново


 Длъжностна характеристика

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново