Община
Туризъм
Спортист на годината

Правилник за условията, реда и избора на „10-те най-добри спортисти на годината”, „3-ата най-добри спортисти с увреждания“ и „Треньор на годината” на Община Дряново

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗБОРА

НА „10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ  НА ГОДИНАТА”,  „3-ТА НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ“ И „ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА”

НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С тези правила се определят условията, реда и избора на 10-те най-добри спортисти на годината, 3- та най-добри спортисти с увреждания и „Треньор на годината“ в община Дряново.

Чл.2.  Финансовите средства, определени за награди на призовите места се гласуват ежегодно с приемане на годишния бюджет на Общината.

Чл.3.  На номинации подлежат всички спортисти и треньори, състезаващи се за спортни клубове и развиващи своята дейност на територията на община Дряново.

Чл. 4.   Право на номинации и класиране в категориите по Чл. 1, имат само спортни клубове, представили актуално удостоверение за регистрация, съдебно решение, справка за дейността на клуба и месечен график на тренировките, лиценз за членство в Министерство на младежта и спорта.

Чл. 5.   Спортните клубове номинират картотекирани спортисти без ограничение на бройката.

Чл. 6.  Със заповед на Кмета на община Дряново се определя комисия, членовете на която, чрез анкетно гласуване, определят победителите в класацията.

Чл. 7.  Комисията, определена със заповед на Кмета на общината, има право да присъжда специални награди за изключителни заслуги в сферата на спорта.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИ

Чл.8. Спортните клубове номинират картотекирани състезатели, извоювали най-високи постижения през годината. Към номинациите се прилага информация за съответните постижения или спечелени призови места от национални и международни първенства и турнири.

Чл.9.  Предложенията с номинации се завеждат в деловодството на Община Дряново

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА

Чл.10. (1). Определената със заповед на Кмета на община Дряново Комисия обобщава всички предложения и гласува в анкетен вид за всяко едно от тях.

(2). В Комисията, право на един глас имат представители от: Общинска администрация – Дряново, ПК „ОКМДСТ“ при Общински съвет Дряново, представители от спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Дряново.

(2). т. 1.  Представители на спортните клубове, членове на Комисията, нямат право да гласуват за номинирани спортисти от клуба, който представляват.

       т. 2. В заповедта по чл. 6 от настоящия правилник, кметът може да включи външни специалисти с опит в сферата на спорта.

Чл. 11. Всеки член на Комисията подрежда в анкетна карта имената на спортистите и треньорите, като прави своя избор от предложенията на клубовете.

Чл. 13.  (1)  Класирането да става по степен на важност (ранг на отделните състезания) в порядък: олимпиади, световни, европейски, балкански първенства, държавни, републикански и регионални първенства и турнири  и спечелени призови места, както следва:

 • За участие в олимпиади – 0.7 точки
 • За участие в световни първенства – 0.6 точки
 • За участие в европейски първенства – 0.5 точки
 • За участие в балкански първенства - 0.4 точки
 • За участие в държавни турнири – 0.3 точки
 • За участие в републикански турнири – 0.2  точки
 • За участие в регионални турнири – 0.1 точки

(2) За призови места

 • За извоювано от 1-во до 3-то място в олимпиади – 7 точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в световни първенства – 6 точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в европейски първенства – 5 точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в балкански първенства - 4 точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в държавни първенства/турнири – 3 точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в републикански първенства/турнири – 2  точки
 • За извоювано от 1-во до 3-то място в регионални първенства/турнири от годишния спортен календар на съответната федерация – 1 точка

Чл. 14. Общият брой събрани точки за всеки спортист се приравняват от 1 – 10, съответно резултатът на състезателят събрал най-много точки се приравнява на 10.

Чл. 15. Комисията обобщава информацията от анкетните карти съгласно Таблица № 1.

Чл. 16. Сборът от точките на спортистите, получени в анкетните карти според Таблица № 1, се умножават с коефициент, съответно

 • практикуващи олимпийски спорт -  1,1
 • практикуващ неолимпийски спортове  - 1.0

 

 

 

 

 

АНКЕТА  № 1

 

10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА ДРЯНОВО

 

Подреждане

в анкетната карта

точки

Имена на класираните спортисти

I   място

 

 

10

 

II място

 

 

9

 

III място

8

 

IV място

7

 

V място

6

 

VI място

5

 

VII място

4

 

VIII място

3

 

IX място

2

 

X място

1

 

ГЛАСОВЕТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ИМАТ ЕДНАКВА ТЕЖЕСТ ПРИ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ; ВСЕКИ ЧЛЕН ДАВА ПО 1 ГЛАС ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ

 

КАТЕГОРИЯ

ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ

3-ТА НАЙ – ДОБРИ СПОРТИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

Чл.17. След обработка на общия сбор точки, умножен с коефициент за олимпийски спортове, се получава краен резултат. Спортистът поучил най-много точки в съответната категория е „Спортист на годината“.

Чл. 18. При получаване на равен брой точки се провежда ново гласуване само между съответните номинации.

Чл.19. Треньорът, събрал най-много точки, без да се взема предвид коефициент за олимпийски спорт е Треньор на годината.

Чл. 20. Комисията приключва своята работа със съставянето на протокол, който се утвърждава от Кмета на община Дряново.

Чл. 21. Резултатите от гласуването се обявяват официално на Церемония по връчване на призовите места  „10-те най-добри спортисти“, „3-та най-добри спортисти с увреждания“ и „Треньор на годината“.

 

IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.22.  При доказването на некоректно подадена информация от страна на спортен клуб, с цел опорочаване избора на Комисията, подадените номинации от съответния клуб отпадат от класирането.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново