Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

До

Общински съвет - Дряново

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от Трифон Руенов Панчев - Кмет на Община Дряново

 

Относно:  Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

 

 

Господа съветници,

Съгласно решение на Адм. съд Габрово  № 72/25.06.2020г. след протест на Районна прокуратура е отменен чл.24 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново.

Предвид липсата към настоящия момент на правна норма регламентираща размера на данъка върху недвижимите имоти през 2021г. бихме се оказали в ситуация, в която липсва правно основание за начисляване на този вид данък.  Средногодишния размер на приходите (главници и лихви) по него възлизат на около 171 х.лв. (190 802 лв. за 2016г., 150 127 лв. за 2017г., 180 029лв. за 2018г., 164 214лв. за 2019г. и очакван приход за 2020г. – около 170 х.л.в. ), което при равни други условия означава загуба на приходи в подобен порядък – между 108 и 117 х. лв. (приходите от недобори и лихви върху за последните 3 години тях варират в рамките на 44 до 68 х.лв. при очаквани 55 х.лв. за 2020г.)

Поради горното предлагаме Общински съвет да приеме решение за определяне на данъка върху недвижимите имоти по действащия до 25.06.2020г. начин, като изравни данъка за физическите и юридическите лица в размер на 1,5 на хиляда. Промяната при равни други условия на първоначалните размери за физическите спрямо сегашните лица (увеличението на общия размер на облагането с ТБО и ДНИ за ФЛ би било в размер на 7%)  ще измени общата сума на начисления данък за цялата община в размер на около 34 х.лв. – приходите от данъка върху недвижимите имоти  (главници и лихви) през 2021г. биха възлезли на около 193 до 195х.лв.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съветДряново да вземе следното :

Р Е Ш Е Н И Е

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.1 , ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се прави следното изменение на чл.24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново :

„чл.24 (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,50 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“

 

II. Промените в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново влизат в сила от момента на приемането им.

 

III. Задължава Кмета да оповести Наредбата, чрез местните медии, за да стане достояние на населението на Общината.

 

С уважение,

 

 

Трифон Руенов Панчев /п/

Кмет на Община Дряново

 

 

 

 

 

 

 

 

Промените в наредбата са представени в следния вид :

 

Нова редакция на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

Стара редакция на  Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

 

чл.24 (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,50 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Чл.24 (1) (промяна с Реш.№218/28.01.2009г; Отменена с Реш.72 по

адм.д.36/2020г на АС-Габрово – публ.на 04.08.2020г)

Чл.24 (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в

размер: 1. За жилищните имоти на физически и юридически лица – 1 на хиляда;

2. За имоти на юридически лица – 1,5 на хиляда.

 

 

Мотиви към предложение за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново :

 

Съгласно решение на Адм. съд Габрово  № 72/25.06.2020г. след протест на Районна прокуратура е отменен чл.24 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново.

Предвид липсата към настоящия момент на правна норма регламентираща размера на данъка върху недвижимите имоти през 2021г. бихме се оказали в ситуация, в която липсва правно основание за начисляване на този вид данък.  Средногодишния размер на приходите (главници и лихви) по него възлизат на около 171 х.лв. (190 802 лв. за 2016г., 150 127 лв. за 2017г., 180 029лв. за 2018г., 164 214лв. за 2019г. и очакван приход за 2020г. – около 170 х.л.в. ), което при равни други условия означава загуба на приходи в подобен порядък – между 108 и 117 х. лв. (приходите от недобори и лихви върху за последните 3 години тях варират в рамките на 44 до 68 х.лв. при очаквани 55 х.лв. за 2020г.)

Поради горното предлагаме Общински съвет да приеме решение за определяне на данъка върху недвижимите имоти по действащия до 25.06.2020г. начин, като изравни данъка за физическите и юридическите лица. Промяната при равни други условия на първоначалните размери за физическите лица с 50% (увеличение на общия размер на облагането с ТБО и ДНИ за ФЛ в размер на 7%)  спрямо сегашните ще измени общата сума на начисления данък за цялата община в размер на около 34 х.лв. – приходите от данъка върху недвижимите имоти  (главници и лихви) през 2021г. биха възлезли на около 193 до 195х.лв.

Предложеното изравняване на размера за ФЛ и ЮЛ е стъпка към изравняването на данъчното облагане на жилищните и нежилищните имоти на територията на общината.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново