Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
          - Образование – Висше: професионален бакалавър. Всяка по-висока степен на образование е предимство.

- Предпочитани специалности и професионални направления: „Данъчен и митнически контрол“, „Стопански дейности“, „Икономика“ и др. Направление „Данъчен и митнически контрол“ е предимство.

- Трудов стаж и професионален опит в областта е препоръчителен.

2. Място на работа: дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“ в ОбА – Дряново.

3. Характер на работата: Експерт с аналитични функции.

 - Трудов договор за неопределено време.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) – заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни – по преценка на кандидата.

         5. Краен срок и място за подаване на документите:

            гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Центъра за услуги и информация на гражданите

Телефон за справки – 0676 – 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите – 03.12.2020 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на Община Дряново в раздел „Акценти“ и на таблото за обяви и съобщения в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Община Дряново.

7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи – стая 211 и в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Община Дряново.

       - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи за участие.

           8. Начин на провеждане на конкурса.

            8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:
Първи: Класиране на кандидатите по представените документи.
Втори: Интервю /събеседване/. 
8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи  се провежда  в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета:  

– Комисията съобщава писмено или по е-мейл на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.         

– Комисията съобщава писмено  или по е-мейл  на допуснатите  до втори етап кандидати датата и  мястото  на провеждане на интервюто.
           8.3. Интервюто с кандидатите се провежда в сградата  на Община Дряново.

           8.4. Резултатите от двата етапа на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват на Таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите  в сградата на Община Дряново и на електронната страница на Общината.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново