Община
Туризъм
Новини

Съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС-Дряново на 24.11.2020г, вторник

24 ноември 2020г /вторник/, 17.30 часа – заседанието ще се проведе чрез платформата Google Meet

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.11.2020г/:

1.     Приемане на решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване – “ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и “НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели (вх.№2700-256/19.11.2020г) /Във връзка с писмо с изх.№РД-12-02-671/16.11.2020г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

2.     Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1428/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи етаж в поликлиниката,  представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1429/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Предложение с вх.№ОБА3-03-5/23.11.2020г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност "Манга" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП–ПП/ за довеждащата инфраструктура - за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност "Манга" по КК на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-20/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-459 от кв.42, който е отреден за ПИ 459 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-22/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-„ХЕИ“ и УПИ IV от кв.63 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№)БА3-04-23/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I - за „Комплексно жилищно строителство“ от кв.26 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-24/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Предложение от “ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ООД – гр. Дряново относно идеен проект за изграждане на парк с детска площадка в имот общинска собственост ПИ 23947.501.9841 с отреждане “за озеленяване” (вх.№5800-196/11.11.2020г)
За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
Възражение от инж. Владимир Лафчийски, представляващ фирма „Платекс“ АД, относно Идеен проект за обект „Паркоустройство и благоустройство на площадно пространство, намиращо се в поземлен имот 23947.501.9811 по КККР на град Дряново“ (вх.№2200-1679/20.11.2020г)
До Кмета на Общината с копие до Председателя на ОбС.

10.  Предложение от Преслава Демирева, Надя Кукурякова и д-р Теодора Мъглова - общински съветници от ПП ГЕРБ относно Кандидатстване по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура от Стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с проект Екопътека Дискодуратера (вх.№0801-106/23.11.2020г)
До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.  Предложения, отложени от заседанията на постоянните комисии на 21.10.2020г:
Предложения от общинските съветници Светослав Минчев, Светлана Лакова, Десислава Симеонова и Стефка Пенкова до Председателя на ОбС и до Кмета на Общината относно:
1) Изграждане на бюст паметник на Никола Българенски (вх.№0801-98/21.10.2020г);
2) Преименуване на ул. „Буря“ в гр. Дряново на ул. „Акад. Христо Недялков“ (вх.№0801-99/21.10.2020г)
3) Изграждане на бюст паметник на Никола Мушанов (вх.№0801-100/21.10.2020г)
Предложение за изграждане на барелеф и именуване на площад или улица в гр. Дряново на името на Атанас Буров (вх.№6100-102/25.09.2020г) Предложението е внесено от НЧ “Селянин-1902” – с. Руня, НЧ “Дряновска пробуда-2008”, НЧ “Колю Фичето2016” – с. Туркинча и НЧ “Денчо Славов-1900 – с. Ганчовец до Кмета на общината и до Председателя на ОбС.

12.  Предложение от Председателя на Клуб по лека атлетика „Локомотив“ - Дряново за залагане на средства в Бюджет 2021 за 52-ри шосеен лекоатлетически пробег „Колю Фичето“. /Необходимите средства са в размер на 4000 лв/
До Общинска администрация и Общински съвет – Дряново.

За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Молба от граждани относно асфалтиране на ул. „Шипка“ от №11 до №29 и преасфалтиране на междублоковите пространства (вх.№2200-856/23.10.2020г) /Приложена подписка на граждани – 40 подписа/
До Кмета на Общината и до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

14.  Жалба от собственици и ползватели на 22 броя гаражни клетки в гр. Дряново, ж.к. “Априлци” във връзка с необходимостта от изграждане на трайна пътна настилка (вх.№2200-1636/12.11.2020г) - До Председателя на ОбС и до Кмета на общината
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

15.  Предложение от общ. съветник Светослав Минчев относно предвиждане на средства в Бюджет 2021 за ремонт на ул. “Максим Райкович” в гр. Дряново (вх.№0801-104/17.11.2020г) /Приложена подписка на граждани – 33 подписа/ - До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Предложение от Преслава Демирева, Надя Кукурякова и д-р Теодора Мъглова - общински съветници от ПП ГЕРБ относно Осигуряване на средства в бюджет 2021 на община Дряново за ремонт и рехабилитация на обекти на територията на общината (вх.№0801-105/23.11.2020г)
До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“

17.  Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца
ПК „ЗСДЖН“.

 

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

могат да бъдат внесени по електронен път на адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 16 часа на 24.11.2020г

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 

30 ноември 2020г, понеделник, 16.30 часа - заседание на ОбС-Дряново /неприсъствено заседание; от разстояние/

 

 


  МАТЕРИАЛИ за заседанията на пост. комисии на 24.11.2020г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново