Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект за промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

Проектът за промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново е разработен на основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, заедно с мотивите, е публикуван в интернет сайта на Община Дряново (www.dryanovo.bg), раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на наредби“, и в интернет сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com) в раздел „Новини“ и в раздел „Наредби“.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново в 30-дневен срок от публикуването /до 25.02.2021г включително/.

Предложенията и становищата могат да бъда внасяни в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

Дата на публикуване: 25.01.2021г.

Приложение:


 ПРОЕКТ за промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 МОТИВИ към проекта за промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново