Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №28/28.01.2021г (Решения №№264-282)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 януари 2021г заседание на съвета.

Дата на публикуване: 04.02.2021г.

 


 Решения №№264-282 от Протокол №28/28.01.2021г на Общински съвет – Дряново

 Реш.273 - Приложения №№1-5 /Справки за Приходи и разходи по Бюджет 2021; Справка за разпределение на преходния остатък от 2020г – приложение №2/

 Реш.273 - Приложение №6 /Капиталова програма/

 Реш.273 - Приложение №7 /Средства от ЕС/

 Реш.273 - Приложения №№8-9 /Численост на персонала и разходи за работни заплати за ДДД и МД/

 Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново, приета с Решение №264/28.01.2021г

 Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с Решение №265/29.12.2020г изменения и допълнения; публикувана на 04.02.2021г)

 Общински план за младежта за 2021г, приет с Решение №266/28.01.2021г

 Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2020г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община дряново за 2021 година, приета с Решение №267/28.01.2021г

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2021-2022 година, приет с Решение №268/28.01.2021г

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Дряново за 2020 година, приет за информация с Решение №278/28.01.2021г

 Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г, приет за информация с Решение №279/28.01.2021г

 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2020г – м. декември 2020г, приет с Решение №280/28.01.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново