Община
Туризъм
Акценти

Община Дряново набира "Социален работник" за нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Дряново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

ОБЯВЯВА, че от 08.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 щ.б. за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Социални дейности, Психология, хуманитарни науки;

4)  Професионален опит – минимум 3 /три/ години по специалността;

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани със Закон за социални услуги, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалната услуга „асистентска подкрепа“.

6)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 • Приема и обработва депозираните документи за ползване на социалната услуга Асистентска подкрепа” от кандидат - потребители;
 • Извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидат – потребителите.
 • Изготвя Индивидуален план за подкрепа на одобрените потребители;
 • Осъществява контрол и следи за качественото и ефективно предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”;
 • Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални и здравни услуги по домовете;
 • Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

 

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален работник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

         Начин на провеждане на подбора:

    1. Обявление

    2. Подбор по подадените документи

    3. Събеседване

 

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален работник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 08.02.2021 г. до 15.02.2021 г. в „Център за административно обслужване на граждани“, в сградата на Община Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Дряново на адрес: www.dryanovo.bg

 

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 16.02.2021 г. на информационното табло в Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19.

 

За допълнителна информация тел. 0676/7 29 62, в. 121


 Заявление

 Декларация

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново