Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 24.03.2021г - предварителен дневен ред и материали

24 март 2021г /сряда/, 15:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

и ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.03.2021г, 16:00 часа/

1.     Приемане на План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г /ПИРО Дряново 2021-2027/ (вх.№0700-27/22.03.2021г)
Предложение с проект за решение
План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г 
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г за периода 01.01.2020г – 31.12.2020г (вх.№0700-22/08.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2020г (вх.№0700-23/08.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2021 – 2027 год. (вх.№0700-24/10.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 15 април 2021г (вх.№0600-42/10.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-232/22.03.2021г) /Молба с вх.№2200-232 от 17.02.2021г до Община Дряново във вр. с идентифициране на ПИ 23947.47.68 по КК на гр. Дряново, местност „Манга“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на дворищната регулация за кв.137 и кв.99 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-4/19.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Даване на съгласие за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ I – „спортни площадки“ от кв. 12 по плана на с. Скалско (вх.№2200-1586/22.03.2021г) /Във връзка с Решение №259 от 29.12.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-818 от кв.20 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-9/22.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ V-138 и УПИ VI-137 от кв.18 по плана на с. Зая (вх.№ОБА3-04-10/22.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-„болница“ и УПИ IX-„поликлиника“ от кв.87 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-13/22.03.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Подписка/жалба от живущите на ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Стара планина“ в гр. Дряново против провеждането на съботния пазар пред домовете им (вх.№2200-393/19.03.2021г)
До Кмета на община Дряново и Общински съвет – Дряново
За становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ.

13.   Заявление от адв. Р. Иванов относно Връщане на общинска собственост /площад на автогара/ - молба за проверка на изнесените в заявлението факти и за предприемане на съответни законови действия (вх.№2200-400/19.03.2021г)
До Кмета на община Дряново и Общински съвет – Дряново
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; адв. Е. Попов.

14.   Отчет на Кмета за 2020г за изпълнение на управленската програма за срока на мандата Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на кмета на община Дряново мандат 2019 – 2023 г“ за 2020 година (вх.№0702-12/19.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Провеждане на местен референдум във връзка с продажбата на имот - публична общинска собственост – „ПЛОЩАД НА АВТОГАРА“ ( вх.№5800-196/05.03.2021г)
Вносители: Преслава Демирева, д-р Теодора Мъглова и Надя Кукурякова – общински съветници от ПП ГЕРБ. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На проведеното на 23.03.2021г заседание на постоянни комисии Вносителите докладваха за отлагане разглеждането на материала за следващия месец.

 
 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 24.03.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 29 март 2021г, понеделник , 17:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние

чрез платформата Google Meet

 

 МАТЕРИАЛИ за заседанието на постоянните комисии

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново