Община
Туризъм
Новини

Община Дряново разкрива 14 нови работни места

Община Дряново спечели финансиране от МИГ „Дряново – Трявна“ за Проект № BG05M9OP001-1.107-0002-C01 „Постигане на социално-икономическо развитие на територията на община Дряново чрез осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване условията и качеството на живот“. Неговата стойност е 185 513,00 лв. По този начин ще се разкрият 14 нови работни места, назначените ще бъдат обучени, ще бъде закупено оборудване за тяхната дейност.

Цел на проекта е осигуряване на предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

Специфични цели:

- Наемане на работа на лица от целевата група, на новоразкрити работни места;

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лицата от целевата група;

- Осигуряване на наставници на лицата по време на работа, с цел подпомагане по-бързото навлизане в работния процес и овладяването на специфични умения на работното място;

- Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места за подобряване на условията на труд и осигуряване на качествена заетост;

- Постигане на устойчиви резултати чрез запазване на заетостта на поне 50% от включените лица след приключване на проектните дейности за период от минимум 3 месеца.

Дейности

  1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевата група, които ще бъдат включени в субсидирана заетост.
  2. Наемане на работа на лице от целевата група (субсидирана заетост) - наемане на новоразкрито работно място – 14 щ. бройки.
  3. Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места.
  4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.

Срок за изпълнение: 18 месеца, считано от 10.05.2021 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново