Община
Туризъм
Новини

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.002-0018-C01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

 

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.002-0018-C01

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

На 12.04.2021 г. (понеделник), ще се проведе официална церемония „Откриване на обекта“ и "Заключителна пресконференция" във връзка с приключването на проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства”  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0018-C01. Проектът е на обща стойност 3 987 899.85 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

            Събитията ще се проведат съответно от 10,30 ч. и 11,30 ч. при строго спазване на противоепидемичните мерки свързани с COVID-19.

 

 

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.002-0018-C01  „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново