Община
Туризъм
Новини

Заповед пожароопасен сезон

З А П О В Е Д

212

    гр. Дряново, 14.04.2021г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка със заповед № РД-02-01-59/25.03.2021г. на Областен управител на област Габрово, както и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на Oбщина Дряново:

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Община Дряново периода от 15.04.2021г. до 31.10.2021г.
 2. По време на определения  пожароопасен сезон забранявам паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по – малко от 100 метра от границите на горските територии.
 3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на регламентираните за целта места /контейнери за смет и сметища/.
 4. Кметовете на кметства и кметските наместници, ръководителите на обекти, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да:

4.1. създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;

4.2. да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправностите.

 1. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
 2. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

6.1.  да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

6.2. да кастрят клоните от дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

6.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

 1. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите, чрез своите управителни органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.
 2. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
 3. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.
 4.  При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на горски участъци, ловни дружини и структурите на ИАГ да предоставят информация по утвърдената схема за оповестяване.
 5.  В случай на възникване на пожар да се сигнализира своевременно на тел. 112, след което незабавно да се уведоми дежурния от Общински съвет за сигурност на телефон 0676/7-29-62.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, РС „ПБЗН” – гр. Дряново за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Дряново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Цветан Йорданов – Секретар на Община Дряново.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново