Община
Туризъм
Новини

Обявление за участие в процедура за избор на членове на Съвет на децата

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

 

Община Дряново открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.

 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

Целта на този Съвет е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Право да кандидатства за член на съвета има всяко дете на възраст до 18 години, в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Дряново, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Необходими документи за кандидатстване:

    - Формуляр за кандидатстване /Приложение 1/

    - Мотивационно писмо /Приложение 2/

    - Ако кандидатства по направление а), б) или в) е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията

    - При индивидуалното кандидатстване е необходимо кандидатът да опише накратко в мотивационното писмо как ще работи и ще синхронизира мненията на децата от дадената административна област.

 

Място и срок за подаване на документите:

Попълнените документи се подават на адрес: гр. Дряново, Община Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, Информационен център, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Кандидатури могат да бъдат изпращани и по пощата на адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19 или по електронен път на адрес  dryanovo@dryanovo.bg.

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 24.05.2021 г.

Телефон за допълнителна информация: 0676/7 29 62, в. 121.

 

В срок до 30 май 2021 г. комисия, назначена от кмета на Община Дряново, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2021 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

 

Информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД. 

 

Приложения:

1. Формуляр за кандидатстване - Приложение 1.

2. Мотивационно писмо.


 Обявление

 Формуляр за кандидатстване

 Мотивационно писмо

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново