Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19.05.2021г - предварителен дневен ред и материали

19 май 2021г /сряда/, 12:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 18.05.2021г, 17:00 часа/

1.  Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/12.05.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.  Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение №390/20.12.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза в сила от 01.01.2014г.) (вх.№0801-36/11.05.2021г) Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

- Проектът за изменение е публикуван на 10.05.2021г. Материалът ще бъде разгледан в следващо заседание на съвета след 9 юни, но ще бъде обсъден в заседанията на комисиите през м. май.

3.  Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа ” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

4.  Отговор от Директора на РЗИ – Габрово относно извършена проверка по жалба от Председателя на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Гоздейка във връзка с провеждане на заседание на временна комисията за разпределение на читалищната субсидия (вх.№6100-46/23.04.2021г) - Копие до Кмета на общината и до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „ОКМДСТ“.

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 11:00 часа на 19.05.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 

Заседание на ОбС-Дряново: 26 май 2021г, сряда , 15:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние

чрез платформата Google Meet


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ПК „ОбАОбРС“, ПК „ОКМДСТ“ и ПК „ЗСДЖН“ на 19 май 2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново