Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 19.05.2021г - предварителен дневен ред и материали

19 май 2021г /сряда/, 16:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 19.05.2021г, 12:00 часа/

1.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/12.05.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение №390/20.12.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза в сила от 01.01.2014г.) (вх.№0801-36/11.05.2021г) Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

- Проектът за изменение е публикуван на 10.05.2021г. Материалът ще бъде разгледан в следващо заседание на съвет след 9 юни, но ще бъде обсъден в заседанията на комисиите през м. май.

3.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа ” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-43/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Писмо от Изпълнителния директор на „Вагонен завод-Интерком“ АД, гр. Дряново във връзка с Констативен протокол от 04.02.2021г от проверка и контрол на язовирна стена и съоръжения към нея и документацията за експлоатация (вх.№2700-96/27.04.2021г) - До Кмета на общината и до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Предложение с вх.№ОБА3-03-2/18.05.2021г относно:
   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност „Райчин дол“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
   2) Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.87.9, местност „Райчин дол“, по КК на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧПУП-ПР/ за УПИ IX-93 от кв.18 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-22/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 38710.501.102 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка (вх.№ОБА3-04-23/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Предложение с вх.№ОБА3-04-24/19.05.2021г относно:
   1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка.
   2) Допускане изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII от кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.104 по кадастралната карта на селото.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за продажба на ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9848 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, който попада в УПИ XIV от кв.11 по регулационния план на града. Утвърждаване на експертна оценка за имота и сключване на предварителен договор за продажба (вх.№2200-351/19.05.2021г) /Във връзка с Решение №239 от 30.11.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.   Даване на съгласие за учредяване право на надстрояване и пристрояване с разгъната застроена площ: 177,60 м2 за обект „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, построена в поземлен имот с ид.23947.501.1699 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново - частна общинска собственост. Утвърждаване на експертна оценка за правото на надстрояване и пристрояване (вх.№2200-482/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.   Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот публична общинска собственост отреден за УПИ I – „за зеленина“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№2200588/19.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 16:00 часа на 19.05.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 

Заседание на ОбС-Дряново: 26 май 2021г, сряда , 15:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние

чрез платформата Google Meet

 
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново