Община
Туризъм
Акценти

Обявление за конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за стари хора“

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64 от Закона за социалните услуги и  във връзка с чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги

ОБЩИНА ДРЯНОВО
обявява

Конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за стари хора“ гр. Дряново, както следва:

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. В конкурса могат да участват частни доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги, съгласно чл. 162 от Закона за социалните услуги:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да имат издаден лиценз за предоставяне на услугата, съгласно чл. 146 от Закона за социалните услуги.

1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;

- в управителните и/или контролни органи на кандидата участват лица, които
заемат ръководна длъжност в администрацията на Община Дряново;

- лицензът на частния доставчик не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4;

- лицензът на частния доставчик не е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7.

1.4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Дряново промените в  обстоятелствата по т.1.3, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

2.1. Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на социални услуги за
пълнолетни  лица   и/или  сходни  дейности,  свързани  с  превенция и закрила  на пълнолетни лица в неравностойно социално положение.

2.2. Кандидатите следва да притежават работен и организационен капацитет и
подходяща квалификация на персонала /приложени копия на дипломи и/или други документи за квалификация/ за да се справят с организацията, управлението и предоставянето на социалната услуга.

Съгласно утвърдената Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила от 30.10.2012 г., необходимите специалисти за да функционира социалната услуга са, както следва:

- управител/координатор

- медицинска сестра;

- работник кухня/хигиенист.

Лицата, които кандидатът предлага да използва при управлението и предоставянето на социалната услуга трябва да притежават необходимото образование и професионална квалификация съобразно длъжността, за която е посочено.

2.3. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за  приходите и разходите за последната приключена година - копие,  и попълнена декларация за финансова стабилност. Ако кандидатите са юридически лица регистрирани по реда  на  ЗТР  в търговския регистър към Агенция по вписванията и годишния им счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.

3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА- „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА", ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО, НЕЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКИ:

3.1. Възложител

По смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга „Дневен център за стари хора" е Кметът на Община Дряново.

3.2. Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за стари хора", съгласно изискванията за нормативната база

3.3. Капацитет на социалната услуга

В „Дневния център за стари хора“ гр. Дряново се предоставят социални услуги на 40 места.

3.4. Персонал

Числеността на персонала се изчислява, съгласно утвърдената Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила от 30.10.2012 г.

3.5. Същност на социалната услуга

Дневния център за стари хора е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.

3.6. Целева  група

- Самотни възрастни хора, лишени от социални контакти, напуснали активния живот.

- Хора в нетрудоспособна възраст, напуснали активния живот.

- Възрастни хора запазили активното си отношение съм социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.

3.7. Цели на социалната услуга

Предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, свързани с осигуряване на среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора, стимулираща инициативността за преодоляване на изолацията. Задоволяване на здравните и рехабилитационните потребности на старите хора.  

3.8. Предоставяни услуги

Услугите, предоставяни в Дневен център за стари хора трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСУ и да създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни потребности, както и организация на свободното им време и личните контакти. Индивидуални и групови консултации, трудотерапия, арттерапия и културни мероприятия, административни услуги, доставка на топъл обяд.

3.9. Материална база

Кандидатът в процедурата /доставчик на социалната услуга/ следва да разполага със собствена или наета материална база, в която да организира дейността на „Дневен център за стари хора".

3.10. Срок на предоставяне на услугата

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Дневния център за стари хора" за срок от 5 /ПЕТ/ години от датата на сключване на договор за възлагане на социалната услуга.

4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

4.1. Финансирането на социалната услуга се осъществява  чрез общинския
бюджет като делегирана от държавата дейност, в рамките на средствата, предвидени по държавния стандарт за издръжка за съответната бюджетна година.

4.2. Възложителят превежда средствата, предвидени в общинския бюджет за
издръжка на услугата, всеки месец, след получаване на държавната субсидия и след представяне на месечен отчет за изразходваните средства по предоставената услуга, по предварително посочена от изпълнителя банкова сметка. Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако държавната субсидия не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства.

4.3. Изпълнителят е длъжен да представя ежемесечни отчети  
и разходооправдателни документи в счетоводството на Община Дряново. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

4.4. Средствата за работни заплати и издръжка са в процентно съотношение,
съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и според
установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявление за участие - по образец.

Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата, последното  издадено след датата  на  обявяване  на конкурса. Ако  кандидата е регистриран в търговския регистър е достатъчно посочване на  неговия  ЕИК  по смисъла на чл. 23, ал. 6 от ЗТР.

Административни сведения за кандидата - по образец.

5.4. Лиценз за предоставяне на услугата, съгласно чл. 146 от Закон за социалните услуги.

Декларация за финансова стабилност - по образец;

Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.3. от раздел 1 от тази заповед, подписана от представляващия кандидата - по образец.

Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.

Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година -  копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени в търговския регистър, или в друг публичен регистър.

5.10. Списък на лицата, които кандидатът ще използва при управлението и предоставянето на социалната услуга - по образец.

5.11. Автобиография подписана от всяко едно лице посочено от кандидата в списъка по т. 5.10.

5.12. Документи, установяващи образованието, професионалната квалификация,
преминати обучения, опит и др. на лицата, които са посочени в списъка по т. 5.10. и ще участват при управление и предоставяне на социалната услуга.

5.13. Трудов или граждански договор сключен между кандидата и лицата посочени в списъка по т. 5.10, и/или декларация за разположение по образец. Ако участникът има сключен  трудов или граждански договор с лицето го  представя,  заедно  с подписана декларация за разположение. Ако няма сключен граждански или трудов договор се представя само подписана декларация за разположение от съответното лице.

Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база със съответното обзавеждане и оборудване, което се изисква за предоставяне на социалната услуга - документ за право на собственост, ползване или наем. Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за  наем, то срокът на същите следва  да  е  не по-малък от срока за предоставяне на социалната услуга от кандидата. За наличие на необходимото обзавеждане и оборудване кандидатът представя декларация по образец. В случай, че кандидатът не може да осигури материална база със съответното обзавеждане и оборудване, такава ще бъде осигурена от Възложителя.   

Доказателства за опита на кандидата в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането (препоръки и референции, с посочени адреси и телефони за контакт).

5.16. Детайлизирана програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество за период от 5 /пет/ години, която да включва:

описание на видовете дейности за осъществяване на социалната услуга;

график на дейностите;

разпределение  на  бюджетните  средства  -   разходи  за   възнаграждения   и осигуровки на персонала и разходи за издръжка;

необходим персонал;

участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата;

стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете;

личен принос на кандидата;

други характеристики или предложения.

Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" с подпис и печат от кандидата.

Внимание:

Кандидат, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от възложителя документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

Документацията за участие в конкурса за управление и предоставяне на социалната услуга "Дневен център за стари хора" гр. Дряново е публикувана на интернет страницата на Община Дряново и може да се изтегли безплатно. Ако кандидат желае може да получи необходимата документация за участие в конкурса в Информационен център на Община Дряново, където тя  се предоставя срещу квитанция за платена такса от 30,00 лв. /тридесет лв./ без ДДС.

6. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

6.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на
Община Дряново, от 10:00 ч. в заседателната зала на втория етаж от сградата на Общинска администрация- Дряново, находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, в първия работен ден след изтичане на 45 дни от публикуване на   обявата в национален всекидневник. Срокът започва да тече от деня следващ деня на публикуване на обявата. Комисията разглежда представените от кандидатите документи, допуска/недопуска до участие, оценява и класира допуснатите предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите.

6.2. Конкурсът се провежда по следния ред:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им.

Внимание:

Кандидат, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от възложителя документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

Втори етап - комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите предложения, като провежда и събеседване с всеки кандидат поотделно, съгласно методиката за оценка.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

7. КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите представят документите в един екземпляр в 45-дневен срок след публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник, в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Информационен център на Община Дряново. Срокът за получаване на офертите в деловодството на възложителя е до 17:00 часа на 45-я ден от публикуване на обявата за конкурса. Срокът за представяне на офертите се брои от деня, следващ деня на публикуване на обявата.

Пликът се надписва по следния начин: Конкурс за частен доставчик на социалната услуга „Дневен център за стари хора" гр. Дряново. Върху плика се посочва: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail.

При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидата следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер.

Всички разходи по участието в конкурса са за сметка на участника.

8. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

В срок от 3 (три) работни дни от получаването на протокола от работата на комисията Кметът на Община Дряново издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати в срок от 7 (седем) работни дни от издаването на заповедта.

8.3. Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи на обжалване  по  реда на Административно процесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, Кметът сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга „Дневен център за стари хора“                     гр. Дряново е със срок 5 (пет) години от датата на сключването му.

8.5. При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор,
Възложителят  може  да  предложи на следващия класиран кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.

9. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

Съответствие на кандидата с предварително обявените условия - 10 т.
/най-голям брой точки получава кандидатът,  чието предложение съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, без отклонения от изискванията на Възложителя, заложени в предварителните условия/.

Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането -7т.

/най-голям брой точки получава кандидатът с най-голям опит в предоставянето на социални услуги/.

Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга - 8 т. /най-голям брой точки получава кандидатът, който притежава най-голям работен капацитет и най-висока квалификация на кадрите/.

Финансова стабилност на кандидата - 5 т.

Декларация за финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността по управление и предоставяне на социална услуга „Дневен център за стари хора" гр. Дряново, както и Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната приключена година /най-голям брой точки получава кандидатът, който има най-висока финансова стабилност/.

9.5. Представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги- 9 т.

/най-голям брой точки получава кандидатът с най-добре разработена и детайлизирана програма за развитие и изпълнение на социалната услуга, предлагаща най-много дейности в рамките на установения бюджет/.

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий.

При равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-голям брой точки по критерий № 9.5.

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се предава на Кмета на   Община  Дряново. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

10.1. Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Дряново, в случаите, когато:

а) Всички   предложения   не  отговарят  на  предварително  обявените  в тази документация условия;

б) Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане   на социалната услуга „Дневен център за стари хора" гр. Дряново и Възложителят не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;

в) Отпадане   на   основанията   за   провеждане   на   конкурса   в   резултат  на
съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Дряново не получи финансиране на социалната услуга като делегирана от държавата дейност за следващата година.

За допълнителна информация: тел. 0676/7-29-62, вътр. 121 - Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“.

 

 


 Проект на Договор

 Заявление

 Автобиография

 Административни сведения

 Деклрация за липса на обстоятелства

 Декларация за обзавеждане и оборудване

 Декларация за разположение

 Декларация за финансова стабилност

 Списък на лицата

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново