Община
Туризъм
Община Дряново

Население

       Към 31.12.2014 г., населението в община Дряново възлиза на 9 946 жители. За 2014 г. населението  се е увеличило с 21 души, от тях 10 мъже и 11 жени. Едва по-малко от една четвърт от населението, или 2124 души, живее в селата, докато 7110 души, живеят в общинския център гр. Дряново. Разпределението на селението в община Дряново по пол към 31.12.2014 г. е почти равномерно, като мъжете  са  общо 3422, а жените с 266 повече от мъжете, като общият им брой е 3688. Населението на община Дряново следва тенденцията на намаляване в област Габрово, но с по-слаби темпове. Етническата принадлежност на жителите на общината е друга важна характеристика на населението. Най-голямата  етническа група в община Дряново към 01.02.2011 г. е българската етническа група, състояща се от  8078 души, следвана от турската с 495 души и ромската с 261 души. Друга принадлежност са посочили 115 души, а 25 жители не се самоопределят към никаква етническа група. Не са налични данни за 711 жители на общината, които не са посочили етническата си принадлежност при преброяването. Актуална информация маже да видите тук

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново