Община
Туризъм
Материали за заседания

График и материали за заседанията на ПК и на ОбС за м.юни 2021г

График

за заседанията общински съвет и на постоянните комисии

за м. юни 2021г

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

28.06.2021г, понеделник, 14:00 часа

/Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet/

 

----------------------------------------------------------------------------

Заседания на постоянните комисии

23.06.2021г, сряда

/заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

 

14:00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

и ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

 

15:00 часа

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

и ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

 

17:00 часа

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

----------------------------------------------------------------------------

Опис на материалите,

докладвани на Председателския съвет на 14 юни 2021г

1.     Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 година (вх.№5800-54/08.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

2.     Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Дряново от учебната 2021/2022 година (вх.№0700-48/11.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски (вх.№0801-40/08.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмет на Община Дряново.
­- Внесено становище от Кмета на общината по предложението общ. съветник Светлана Лакова (вх.№0801-40/14.06.2021г)

4.     Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение №390/20.12.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза в сила от 01.01.2014г.) (вх.№0801-36/11.05.2021г)
Вносител: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник.
- По материала има становища на постоянните комисии от проведените на 19 май 2021г заседания на комисиите.

5.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ II от кв.19 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.105 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-27/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП–ПР за УПИ VII-523 отреден за „селски общински народен съвет /СОНС/“ и УПИ IX-„за зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-28/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за УПИ I-„спортен терен“ от кв.69 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-30/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ XII от кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.100 по кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-31/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

Материали, насочени само за постоянни комисии:

9.     Писмо от Председателя на ТО гр. Дряново към Съюза на слепите в България относно подкрепа за изпълнение на Програмата за честване на 100 годишния юбилей на ССБ (вх.№2200-718/09.06.2021г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“,

10.  Заявление с вх.№2200-723/10.06.2021г относно осигуряване на улица за достъп до жилищата на граждани, живущи в гр. Дряново ул. „Марко Марчевски“ №19.
- До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“.

 


 МАТЕРИАЛИ за заседание на ОбС /към 14.06.2021г/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново