Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОбАОбРС и ПК ЗСДЖН на 23.06.2021г - предварителен дневен ред и материали

23.06.2021г, сряда, 14:00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

и ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

Предварителен дневен ред

/заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

1.     Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Дряново от учебната 2021/2022 година (вх.№0700-48/11.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 година (вх.№5800-54/08.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски (вх.№0801-40/08.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмет на Община Дряново /внесено становище от Кмета на 14.06.2021г/.

4.     Писмо от Председателя на ТО гр. Дряново към Съюза на слепите в България относно подкрепа за изпълнение на Програмата за честване на 100 годишния юбилей на ССБ (вх.№2200-718/09.06.2021г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“.

Само за ПК „ЗСДЖН“:

5.     Компенсирана промяна в разходните параграфи, отчитащи обекти включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г (вх.№2400-4/21.06.2021г) /Във връзка с предложение от Директора на Детски ясли – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. Дряново“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /Във връзка с Решение №314, протокол №34 от 27.04.2021г/ (вх.№0700-36/21.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Молба за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
ПК „ЗСДЖН“

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

28.06.2021г, понеделник, 14:00 часа

/Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet/


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС, 23.06.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново