Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 23.06.2021г - предварителен дневен ред и материали

23.06.2021г, сряда15:00 часа

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

и ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

/заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

Предварителен дневен ред:

1.     Компенсирана промяна в разходните параграфи, отчитащи обекти включени в капиталовата програма на Община Дряново за 2021г (вх.№2400-4/21.06.2021г) /Във връзка с предложение от Директора на Детски ясли – Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства – гр. Дряново“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /Във връзка с Решение №314, протокол №34 от 27.04.2021г/ (вх.№0700-36/21.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост (вх.№6100-71/21.06.2021г) /Договор №72 от 28.06.2011г с НЧ „Надежда-1925“, с. Туркинча/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Освобождаване от задължение за плащане на наем за басейн за 2021 година (вх.№5800-54/08.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Определяне на начална тръжна пазарна цена и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73465.501.116 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ VIII от кв.3 по плана на с. Туркинча, с площ 884 кв.м (вх.№2200-932/16.06.2021г) /Във връзка с Решение №219 от 29.09.2020г на ОбС-Дряново/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-725/21.06.2021г) /Във връзка със заявление Марин Кръстев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ II от кв.19 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.105 по кадастралната карта /КК/ на селото (вх.№ОБА3-04-27/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП–ПР за УПИ VII-523 отреден за „селски общински народен съвет /СОНС/“ и УПИ IX-„за зеленина“ от кв.48 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-28/14.06.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Даване на съгласие за изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПР за УПИ I-„спортен терен“ от кв.69 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-30/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на ПУП – план за регулация /ПР/ за УПИ XII от кв.30 по плана на с. Косарка, който е отреден за ПИ с идентификатор 38710.501.100 по кадастралната карта на селото (вх.№ОБА3-04-31/14.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план – план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 32319.42.6, местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище Игнатовци за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“ (вх.№ОБА3-04-3/21.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план – план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 32319.41.11, местност „Друма“, по кадастралната карта /КК/ на землище Игнатовци за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект: „Сграда за приемане, почистване, разпределение и съхранение на селскостопанска продукция“ (вх.№ОБА3-04-4/21.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-75 от кв.17 и УПИ I-за „комбинирана обществена сграда“ от кв.18 по плана на с. Караиванца (вх.№ОБА3-04-34/21.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Допускане изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII, УПИ IX и УПИ II-за „озеленяване“ от кв.3 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-32/22.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.   Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски (вх.№0801-40/08.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмет на Община Дряново /внесено становище от Кмета на 14.06.2021г/.

16.  Актуализиране състава на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” /създадена с Решение №97/22.04.2020г, актуализирана с Решение №182/28.07.2020г на ОбС-Дряново/ (вх.№5600-38/18.06.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Писмо от Председателя на ТО гр. Дряново към Съюза на слепите в България относно подкрепа за изпълнение на Програмата за честване на 100 годишния юбилей на ССБ (вх.№2200-718/09.06.2021г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“,

18.  Заявление с вх.№2200-723/10.06.2021г относно осигуряване на улица за достъп до жилищата на граждани, живущи в гр. Дряново ул. „Марко Марчевски“ №19.
- До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“.


 

Заседание на Общински съвет – Дряново

28.06.2021г, понеделник, 14:00 часа

/Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet/


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП, 23.06.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново