Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка

Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: ”Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система - гр. Дряново” - етап 1 и етап 2”, финансиран по ОП Околна среда 2007-2013”.
Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: ”Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система - гр. Дряново” - етап 1 и етап 2”, ОП Околна среда 2007-2013”, открита с Решение №  480/09.09.2011 г. на Кмета на Община Дряново, Ви уведомяваме, че:
Комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед № 645/21.11.2011г. на Кмета на Община Дряново, ще пристъпи към оповестяване на резултатите от техническата оценка и отваряне на пликове № 3 с предлагана цена на участниците на 25.01.2012 г., от 13.30 часа, в заседателната зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Дряново, ул.„Бачо Киро” № 19, Дряново 5370.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново