Община
Туризъм
Акценти

Обява за процедура за подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

В качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ за изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.062-0003-C01 по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ за следните длъжности:

 • Директор  - 1 щ. бр.;
 • Социален работник - 2 щ. бр.;
 • Психолог – ½ щ. бр.;
 • Рехабилитатор  – ½ щ. бр.;
 • Медицинска сестра – 1 щ. бр.;
 • Социален сътрудник – 1 щ. бр.;
 • Трудов посредник – 1 щ. бр.;
 • Трудотерапевт – 2 щ. бр.;
 • Арт терапевт – 1 щ. бр.;
 • Наставник – ½ щ. бр.;
 • Шофьор – ½ щ. бр.;
 • Хигиенист – 1 щ. бр.

       Персоналът се назначава на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Директор  

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Социални дейности, Социология, Психология,Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност,  образование в сферата на здравеопазването, хуманитарни науки;

4)  Професионален опит – не се изисква професионален опит в сферата на социалните услуги, но ще се счита за предимство.

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

- „Ръководство за бенефициенти за изпълнение и управление на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“.

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

Директорът отговаря за цялостното функциониране на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“. Осигурява качеството на подкрепящите дейности, предоставяни на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения и техните семейства. Ръководи екипа от специалисти, съобразено с „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ“, както и всички нормативни документи, касаещи функционирането на услугата. Осъществява връзки със системата от общодостъпни и специализирани социални услуги в община Дряново. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги. Координира изготвянето на работни графици на персонала за работа с потребителите на услугата. Отговаря за разработването и съхранението на документацията, отнасяща се до функциониране на услугата в съответствие с нормативните изисквания и изискванията по проекта. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд. Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база. Спазва правилата за конфиденциалност на информацията, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера. Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 2. Социален работник – 2 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено висше образование;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност,  хуманитарни науки;

4)  Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство;

5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани със закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

6)  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

Социалният работник отговаря за непосредственото предоставяне на социалните услуги в ЦСРИ. Отговаря и води личните досиета на потребителите и задължителната документация по проекта. Прави предложения за промяна в графици на работа и други, свързани със социалната работа с потребителите. Участва в работни срещи на екипа. Участва в изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги в ЦСРИЛПРУИ. Планира социалната работа с потребителите в краткосрочен и дългосрочен план. Осъществява мерки за социална адаптация на потребителите и съдейства за решаване на социални проблеми води необходимата документация. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

3. Психолог – 1/2 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1) Образование -  висше;

2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3)   Специалност – Психология и всички специалности от тази област;

4) Професионален опит – не се изисква, но професионалния опит в социална или в сфера на психологическото консултиране е предимство;

4)  Добро познаване на нормативните актове, свързани със закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

5)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Психологът предоставя психологическа подкрепа на потребителите на ЦСРИ, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в Услугата. Извършва психологически оценки на потребителите, индивидуална и групова психотерапевтична работа. Разработва и предлага методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни състояния. В работата си се ръководи от Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ. Води необходимата документация за дейността си и съгласно изискванията на проекта. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

4. Арт терапевт – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)   Образование -  средно;

2)   Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на работа е предимство;

3)  Добро познаване на нормативните актове, свързани със закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

4)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Арт терапевта участва в организиране работата на ЦСРИ, като се ръководи от Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ. Участва в обсъждането и планирането на дейностите в ЦСРИ. Сформира групи потребители с общи интереси. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко лице. Организира арт терапевтична дейност, съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител. Води необходимата документация за дейността си и съгласно изискванията на проекта. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

5. Рехабилитатор – ½ щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше/полувисше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Специалност – Рехабилитация/Кинезитерапия;

4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Работи индивидуално с потребителите на ЦСРИ. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда. Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите. Работи по изготвени от него програми и съобразено с Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането. Информира и обсъжда със семейството на потребителите дейностите и състоянието им. Води необходимата документация и отчетност. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

6. Медицинска сестра – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

3/ Специалност – мед. сестра.

4/ Професионален опит – 1 година;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите. Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура). Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от кмета на Община Дряново „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ”. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите. Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации. Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние. Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра. Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние. Води необходимата документация и отчетност. Участва в обсъждането и планирането на дейностите. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

 7. Социален сътрудник – 1 щ. бр.

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на работа е предимство;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

         Социалният сътрудник работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот, чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения. Участва в обсъждането и планирането на дейностите в ЦСРИЛПРУИ. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко лице. При необходимост работи в екип с медицинско лице, психолог, с оглед решаване проблемите на лицата и семействата в риск, като подпомага организацията на работата на екипа и срещите с потребителите. Осъществява посредничество между потребители и външни лица и институции. В работата си се ръководи от „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ“. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

8. Трудов посредник – 1 щ. бр.

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на работа е предимство;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

         Трудовият посредник работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот, чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения. Участва в обсъждането и планирането на дейностите в ЦСРИЛПРУИ. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко лице. Търси възможности за трудова ангажираност на потребителите на услугите в ЦСРИЛПРУИ, с цел тяхна самостоятелност и независимост. Съдейства на потребителите за попълване и подаване на документи, свързани с трудовата им ангажираност. Осъществява посредничество между потребители и външни лица и институции. В работата си се ръководи от „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ“. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

9. Трудотерапевт – 1 щ. бр.

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на работа е предимство;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Трудотерапевтът работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот, чрез придобиване и развитие на трудови навици и умения. Участва в обсъждането и планирането на дейностите в ЦСРИ. Сформира групи потребители с общи интереси. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко лице. Организира трудотерапевтична дейност, съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител и съгласно „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ“. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

10. Наставник – ½ щ. бр.

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на работа е предимство;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Наставникът работи за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот, чрез придобиване и развитие на умения и навици. Участва в обсъждането и планирането на дейностите в ЦСРИ. Участва в изготвянето на индивидуален план за всяко лице. Съдейства на трудовия посредник за намиране на подходяща работа на лицата от целевите групи, посещаващи ЦСРИЛПРУИ. Оказва професионална подкрепа на работното място на назначените лица от целевите групи. В работата си се ръководи от „Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ“. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

11. Шофьор – ½ щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – минимум 1 /една/;

3/ Да притежава шофьорска книжка – кат. В; кат. С;

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи с екипа предоставящ социални услуги в ЦСРИЛПРУИ по утвърден график;

 2/ Води необходимата документация и отчетност;

 3/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

12. Хигиенист – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

         Отговаря за поддържане на хигиената в помещенията на ЦСРИ, подпомага останалия персонал в грижата за потребителите при нужда. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работа с лица в неравностойно положение и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Умения, опит и мотивация за работа с лица в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 •  Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
 •  Кандидатът за директор да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му. 

     Начин на провеждане на подбора:

    1. Обявление

    2. Подбор по подадените документи

    3. Събеседване

     Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление и декларации - по образец /приложение № 1/;

Автобиография - по образец /приложение № 2/;

Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/;

           Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

        Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106  от 06.07.2021г. до 06.08.2021г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 и на сайта на Община Дряново.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дряново.

        Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 121

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 10.08.2021г. на информационното табло Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, /стая 106/ и на сайта на Община Дряново.


 Обява

 Заявление

 CV

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново