Община
Туризъм
Материали за заседания

График и материали за заседанията на ОбС и на постоянните комисии за м. юли 2021г

График

за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии

за м. юли 2021г

 

Заседания на постоянните комисии

/Заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

21.07.2021г, сряда, 16:00 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

 

21.07.2021г, сряда, 17:30 часа

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

----------------------------------

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

27.07.2021г, вторник, 14:00 часа

/В Ритуалната зала на Община Дряново/

 

----------------------------------

 

Материалите за заседанията на постоянните комисии и на Общински съвет - Дряново,

представени на Председателския съвет на 14.07.2021г.

Материали за разглеждане в заседание на ОбС – Дряново:

1.     Изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (вх.№0801-42/23.06.2021г) /Проектът на промени е публикуван в сайта на ОбС и на Община Дряново на 28.06.2021г/
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

2.     Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

3.     Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№0801-47/14.07.2021г))
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 30 юли 2021г (вх.№06.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Писмо с вх.№2700-137/25.06.2021г от Управителя на „ВиК“ ООД – Габрово във връзка с изготвен Бизнес план за регулаторния период 2022-2026г и предоставяне на становище на Общински съвет – Дряново по бизнес плана.

6.     Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.88.4 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-541/06.07.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
- Искане с вх. №2200-931/14.07.2021г от Г. Кьоровски относно Отписване на имот с кад.№23947.88.4 като общински.

7.     Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада, с площ 1460 м2, заедно с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№5800-75/07.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.04.2021г – 30.06.2021г (вх.№0801-48/15.07.2021г) Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

Материали само за заседанията на постоянните комисии:

9.     Жалба с вх.№2200-862/05.07.2021г до Кмета на община Дряново с копие до Общински съвет - Дряново от живущите на ул. „Матей Преображенски“ №36 вх.А и вх.Б в гр. Дряново във връзка със строяща се подпорна стена.
ПК „УТСГВСЕ“.


 МАТЕРИАЛИ, докладвани на Председателския съвет на 14.07.2021

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново