Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 21.07.2021г - предварителен дневен ред и материали

21 юли 2021г /сряда/, 17:30 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ и

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 20.07.2021г, 17:00 часа/

1.     Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2021г и Отчет за 2020г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020г (вх.№0700-55/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

2.     Одобряване на отчета за разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Дряново за периода 01.04.2021г – 30.06.2021г (вх.№0801-48/15.07.2021г)
Докладва: Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

3.     Изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (вх.№0801-42/23.06.2021г) /Проектът на промени е публикуван в сайта на ОбС и на Община Дряново на 28.06.2021г/
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

4.     Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г) Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

5.     Покана за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 30 юли 2021г (вх.№06.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Приемане на становище по Бизнес план за регулаторния период 2022-2026г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-2234-2 от 24.06.2021г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-137/19.07.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XII – за „детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада, с площ 1460 м2, заедно с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№5800-75/07.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Даване на съгласие за извършване на продажба и определяне на пазарна цена за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.88.4 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-541/06.07.2021г) /Във връзка с Решение №639 от Протокол №72/26.08.2019г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
Искане с вх. №2200-931/14.07.2021г от Георги Кьоровски относно Отписване на имот с кад.№23947.88.4 като общински.

9.     Отмяна на Решение №639 от Протокол №72/26.08.2019г на Общински съвет – Дряново (вх.№2200-931/15.07.2021г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; Кмета на община Дряново.

10.   Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на 118/615 идеални части от УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица. Определяне на експертна оценка за продажба на 118/615 идеални части от УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица (вх.№2200-548/15.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.   Даване на съгласие за промяна на собствеността на имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост с начин на трайно ползване – Гробищен парк. Обявяване характера на собствеността на имоти в публична общинска собственост. Актуализиране на списък с имоти - публична общинска собственост (вх.№0700-56/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.   Откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Гостилица“, находящ се в землището на с. Гостилица, община Дряново, представляващ поземлен имот с идентификатор 17350.271.827 по КККР на с. Гостилица (стар №000827 по КВС) с площ 50.920 дка, публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 /десет/ години (вх.№0700-58/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.   Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I – „спортни площадки“ от кв.12 по плана на с. Скалско (вх.№2200-1586/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

14.   Допълване и одобряване на схеми на паркингите в гр. Дряново (вх.№0700-60/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

15.   Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№0801-47/14.07.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.   Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС-Дряново за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№07 00-59/20.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

17.  Жалба с вх.№2200-862/05.07.2021г до Кмета на община Дряново с копие до Общински съвет - Дряново от живущите на ул. „Матей Преображенски“ №36 вх.А и вх.Б в гр. Дряново във връзка със строяща се подпорна стена.
ПК „УТСГВСЕ“.

 
 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 16:30 часа на 21.07.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 27 юли 2021г, вторник , 17:30 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 

 


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на комисиите от 17:30 часа

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново